Kiliaro Group AB (publ) beslutar om företrädesemission om cirka 5 MSEK

Kiliaro Group AB (publ) (“Kiliaro” eller “Bolaget”) har idag, beslutat om emission av aktier med företrädesrätt för Kiliaros befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om cirka 5,3 MSEK. Emissionslikviden ska användas för genomföra mindre förvärv för konsolidering av tryckmarknaden på den turkiska marknaden samt implementera redigeringsfunktioner och förfinade algoritmer för att säkerställa att plattformen blir den ultimata destinationen för bildhantering och kreativitet.

Styrelsen i Bolaget meddelar idag sin avsikt att besluta om Företrädesemissionen, som ligger inom bemyndigande från årsstämman 2023.

Företrädesemissionen i korthet

 • Företrädesemissionen omfattar högst 5 860 341 aktier. Vid full teckning kommer Företrädesemissionen att ge Bolaget en likvid på cirka 5,27 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 13 maj 2024 kommer att få en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Fem (5) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie inom ramen för Företrädesemissionen.
 • Teckningspriset i Företrädesemissionen är satt till 0,90 kronor per aktie.
 • Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 15 maj – 29 maj 2024.
 • Handel med teckningsrätter förväntas ske på NGM under perioden 15 maj – 24 maj 2024 och handel med BTA (betalda tecknade aktier) förväntas ske på NGM Market från och med 15 maj 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
 • First Venture Sweden AB, Bolagets största aktieägare, som innehar cirka 30 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att teckna nya aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras pro rata-andel.
 • Företrädesemissionen, ökar antalet utestående aktier med 5 860 341 aktier från 29 301 703 aktier till 35 162 044 aktier och ökar antalet röster med 29 301 703 röster till 35 162 044 röster, vid fullteckning.
 • Företrädesemissionen, ökar aktiekapitalet med 586 034,06 kronor, från 2 930 170,30 till 3 516 204,36 kronor, vid fullteckning.
 • För befintliga aktieägare, med beaktande av effekterna av Apportemissionen, resulterar Företrädesemissionen i en utspädningseffekt på cirka 16,7 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vid fullteckning. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.
 • De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive ytterligare information om Bolaget, kommer att offentliggöras i ett investeringsmemorandum som förväntas publiceras omkring den 14 maj 2024 (”Memorandumet”).
 • Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut för företrädesemissionen.

”Sedan förvärvet har vi arbetat med att uppnå kostnadssynergier och växa affären på den turkiska marknaden. Vi ser att det ger effekt där vi lyckats uppnå ett positivt kassaflöde och lönsamhet i koncernen. Enligt vår tidigare kommunikation där vi delade med oss av vår M&A-strategi gör vi bedömningen att konsolideringen av tryckmarknaden på den turkiska marknaden kommer att ge positiva synergier med den befintliga produktionsanläggningen, där vi kan få en stark hävstång. Att inkludera fler företag under paraplyet är jag övertygad om kommer att resultera i ökad lönsamhet och en starkare position gentemot leverantörer och samarbetspartners, vilket i sin tur kommer att påverka både rörelseresultatet och synligheten på marknaden positivt.

Dessutom är bolaget redo att integrera redigeringsfunktionen som man länge har strävat efter, vilket är en del av visionen att bli en ledande applikation inom bildhantering. Man har stor tilltro till att genom redigering och marknadskonsolidering kunna öka antalet användare som konverterar till bolagets prenumerationstjänst. På så vis kommer fler användare att få uppleva den fullständiga funktionaliteten i applikationen.

Vi har identifierat flera strategiska möjligheter för förvärv som kommer att stärka vår position på den turkiska marknaden och diversifiera vårt erbjudande. Genom att använda kapitalet från emissionen för att potentiellt kunna genomföra mindre förvärv kommer vi att kunna expandera vår närvaro, öka vår marknadsandel och öppna upp nya intäktsströmmar. Med den nya kapitaltillförseln kommer vi att kunna påbörja arbetet med att integrera de sista delarna av vår teknik och förbättra användarupplevelsen för våra kunder. Detta inkluderar att implementera redigeringsfunktioner och förfinade algoritmer för att säkerställa att vår plattform förblir den ultimata destinationen för bildhantering och kreativitet.” säger Elie Komo, VD på Kiliaro.

Preliminär tidsplan

Tidsplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras.

Sista dagen för handel i Bolagets aktier inklusive rätten att erhålla teckningsrätter 8 maj 2024
Första dagen för handel i Bolagets aktier exklusive rätten att erhålla teckningsrätter 10 maj 2024
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, d.v.s. aktieägare som är registrerade i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB på denna dag kommer att få teckningsrätter som ger dem rätt att delta i Företrädesemissionen 13 maj 2024
Offentliggörande av Memorandumet 14 maj 2024
Handel med teckningsrätter 15 maj – 24 maj 2024
Teckningstid 15 maj – 29 maj 2024
Handel med BTA (betalda tecknade aktier) 15 maj 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket
Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen 31 maj 2024

Teckningsåtaganden

First Venture Sweden AB, Bolagets största aktieägare, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras pro rata-andel uppgående till cirka 30 procent av Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elie Komo, VD Kiliaro AB

Telefon: +46 72 333 33 026

E-post: elie@kiliaro.com

Informationen i detta pressmeddelande är av sådan art att Kiliaro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra den enligt NGM Rulebook for Issuers of Shares. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2024 kl. 4.00 pm (CET).

Kiliaro är en social fotogalleriapp för privatpersoner som letar efter det smidigaste sättet att lagra och dela minnen. Med Kiliaros sociala plattform får du innovativa funktioner för att dela foton och videos - direkt från ditt bildgalleri till mottagarens galleri där ni sedan kan interagera kring innehållet. Tillsammans med ett obegränsat utrymme och höga krav på integritet och säkerhet, sparas dina dyrbaraste digitala livsminnen utan att du förlorar kontrollen över dem. Kiliaro är noterat på NGM, med kortnamnet KILI. Läs mer på kiliaro.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kiliaro. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i Memorandumet. En inbjudan att teckna aktier i Kiliaro görs endast genom Memorandumet som Kiliaro planerar att offentliggöra omkring den 14 maj 2024.

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, BTA (betalda tecknade aktier) eller nya aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Förenade kungariket distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i den mening som avses i Förenade kungarikets version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Förenade kungarikets lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, ”Förordningen”), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Förordningen, iii) befinner sig utanför Förenade kungariket, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på Kiliaros resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar Kiliaros nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. Kiliaro kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER.

Attachments