Press Releases

Kiliaro Group AB (”Kiliaro” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som visar att 476 194 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar om 75 330 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 551 524 aktier med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar, motsvarande cirka 9,4 procent av Företrädesemissionen. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen tillföras en emissionslikvid om cirka 0,35 MSEK och cirka 0,15 MSEK via kvittning av lån .
Read more
Kiliaro Group AB (”Kiliaro”) publicerar härmed kvartalsrapport för första kvartalet (januari – mars) 2024. Nedan följer en kort sammanfattning av kvartalsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Kiliaros hemsida (https://kiliaro.com/sv/) samt som bifogad fil.
Read more
Aktieägarna i Kiliaro Group AB (”Bolaget”), org.nr 556955-4271, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 juni 2024 klockan 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 9:30.
Read more
Styrelsen för Kiliaro AB ("Kiliaro" eller "Bolaget") har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 3 maj 2024 ("Företrädesemissionen"). Informationsmemorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till 5,3 MSEK före emissionskostnader.
Read more
Styrelsen för Kiliaro AB ("Kiliaro" eller "Bolaget") har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 3 maj 2024 ("Företrädesemissionen"). Informationsmemorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till 5,3 MSEK före emissionskostnader.
Read more
Kiliaro Group AB (publ) (“Kiliaro” eller “Bolaget”) har idag, beslutat om emission av aktier med företrädesrätt för Kiliaros befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om cirka 5,3 MSEK. Emissionslikviden ska användas för genomföra mindre förvärv för konsolidering av tryckmarknaden på den turkiska marknaden samt implementera redigeringsfunktioner och förfinade algoritmer för att säkerställa att plattformen blir den ultimata destinationen för bildhantering och kreativitet.
Read more
Kiliaro Group AB ("Kiliaro") meddelar att Nasdaq har godkänt bolagets ansökan om avnotering från Nasdaq First North Growth Market. Sista handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 21 mars 2024. Kiliaro kommer istället att noteras på Nordic SME på Nordic Growth Market ("NGM") med beräknad första handelsdag den 22 mars, förutsatt att ingen ny information framkommer som påverkar noteringen.
Read more
Styrelsen för Kiliaro Group AB (”Kiliaro”) har beslutat att utvärdera villkoren för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market, Stockholm ("NGM"). Målet är att genomföra listbytet i mars 2024. Befintliga aktieägare ska inte påverkas, men Kiliaro kan bli synligare i kommunikationen med aktiemarknaden och handeln i aktien kan komma att öka.
Read more
Kiliaro Group AB publicerar härmed bokslutskommuniké för fjärde kvartalet (oktober – december) och för perioden 1 januari – 31 december 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Kiliaros hemsida (https://kiliaro.com/sv/) samt som bifogad fil.
Read more