Press Releases

I april 2022 tecknade Kiliaro ett avtal med den turkiska mobiltillverkaren Reeder om förinstalleringar på ca 100 000 Android-enheter i månaden. Nu är den tekniska integrationen klar och Kiliaro är förinstallerad i samtliga nya Reeder-telefoner på marknaden. Vilket i klara siffor betyder att Kiliaroappen kommer förinstallerad i ca 1,2 miljoner mobiler årligen.
Read more
Den 22 september 2022 är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Kiliaro AB:s (”Kiliaro” eller ”Bolaget”) noteringsemission av units i augusti/september 2021. Nyttjandeperioden löper till och med den 26 september 2022. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Kiliaro till en kurs om 6,60 SEK per aktie. Ett informationsblad och anmälningssedel finns tillgängliga på Kiliaros (www.kiliaro.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.
Read more
Idag, den 12 september 2022, inleds nyttjandeperioden för Kiliaro AB:s (”Kiliaro” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets noteringsemission av units i augusti/september 2021. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 26 september 2022. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Kiliaro till en kurs om 6,60 SEK per aktie. Genom fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kan Bolaget tillföras cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader. Ett informationsblad och anmälningssedel finns tillgängliga på Kiliaros (www.kiliaro.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.
Read more
Från start har Kiliaro utvecklat en avancerad teknisk lösning som ska förenkla lagring och delning av våra privata bilder och videos på ett säkert, tryggt och enkelt sätt. Företagets styrelse har nu beslutat att bredda erbjudandet till att innefatta även bildredigering och fysiska fotoprodukter genom förvärv av bolag med positivt kassaflöde inom dessa områden. 
Read more
Kiliaro, som erbjuder en app där användaren lagrar, delar och socialiserar kring foto och video med fokus 100% integritet och privatdelning, meddelar att de på årsstämman den 24 maj 2022 kommer välja in Oscar Otterborn till styrelsen.
Read more
Aktieägarna i Kiliaro AB (”Bolaget”), org.nr 556955-4271, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022. Mot bakgrund av covid-19 och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.   Information om de beslut som har fattats av bolagsstämman offentliggörs tisdagen den 24 maj 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.
Read more
I en intervju med Direkt Studios kommenterar VD Elie Komo bokslutskommuniken och fördjupar sig i Kiliaros nya sociala plattform samt expansion.
Read more
Kiliaro AB (”Kiliaro”) publicerar härmed bokslutskommuniké för fjärde kvartalet (oktober – december) och för perioden 1 januari – 31 december 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Kiliaros hemsida (https://kiliaro.com/sv/) samt som bifogad fil. 
Read more
Samtidigt som grundarna av Kiliaro var i farten att bygga fundamentet till sin plattform för ett par år sedan, släppte Google en liknande tjänst vid namn Google Photos. En antiklimax som tvingade gänget att tänka utanför boxen och som nu visar sig resultera i ett överträffat utfall. 
Read more