Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 22 september 2022

Den 22 september 2022 är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Kiliaro AB:s (”Kiliaro” eller ”Bolaget”) noteringsemission av units i augusti/september 2021. Nyttjandeperioden löper till och med den 26 september 2022. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Kiliaro till en kurs om 6,60 SEK per aktie. Ett informationsblad och anmälningssedel finns tillgängliga på Kiliaros (www.kiliaro.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

För att teckningsoptioner av serie TO 1 inte ska förfalla utan värde krävs att innehavare tecknar nya aktier med stöd av teckningsoptionerna senast den 26 september 2022, alternativt säljer de innehavda teckningsoptionerna senast den 22 september 2022. Om en innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 vill utnyttja dessa, krävs att innehavaren på eget initiativ tar kontakt med och instruerar sin respektive bank/förvaltare i god tid före sista dagen i nyttjandeperioden. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning.

Teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

  • Nyttjandeperiod: 12 – 26 september 2022.
  • Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) nya aktie i Kiliaro till en kurs om 6,60 SEK.
  • Emissionsvolym: Det finns 1 573 382 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 som vid fullt utnyttjande kan tillföra Bolaget cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

Antalet utestående aktier i Kiliaro före utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 uppgår till 8 855 308. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 skulle antalet aktier i Kiliaro att öka med 1 573 382 aktier, från 8 855 308 aktier till 10 428 690 aktier och aktiekapitalet öka med 157 338,20 SEK, från 885 530,80 SEK till 1 042 869,00 SEK. Utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 15,09 procent.

Teaser och anmälningssedel

Ett sammanfattande informationsblad om Kiliaros teckningsoptioner av serie TO 1 och anmälningssedel finns tillgängliga på Kiliaros (www.kiliaro.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Även fullständiga villkor och mer information om teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0) 40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

www.nordic-issuing.se

Attachments