Kiliaro Group AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen av aktier.

Styrelsen för Kiliaro AB ("Kiliaro" eller "Bolaget") har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 3 maj 2024 ("Företrädesemissionen"). Informationsmemorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till 5,3 MSEK före emissionskostnader.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av Bolaget.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 13 maj 2024 kommer att få en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Fem (5) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie inom ramen för Företrädesemissionen. I den utsträckning nya aktier som omfattas av Företrädesemissionen inte tecknas med företrädesrätt erbjuds investerare att teckna aktier utan företrädesrätt

Teckningskurs 0,9 SEK

   Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 5,3  MSEK före emissionskostnader.

   Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper under perioden 15 maj 2024 – 24 maj 2024

   Handel med teckningsrätter kommer ske på Nordic Growth Market under perioden 15 maj 2024 - 24 maj 2024 och handel med BTA (betalda tecknade aktier) från och med
  15 maj 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Teckningskurs

0,9 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

13 maj 2024

Teckningsperiod

15 maj - 29 maj 2024

Handel i TR

15 maj – 24 maj 2024

Handel i BTA

15 maj 2024 till och med dess att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och BTA växlas till stamaktier.

Beräknad dag för offentliggörande av utfall

31 maj  2024

Instrumentinformation

Kortnamn (ticker) aktie: KILI
Kortnamn (ticker) teckningsrätt: KILI TR
Kortnamn (ticker) BTA: KILI BTA
ISIN-kod aktie: SE0016275333
ISIN-kod teckningsrätt: SE0020051373
ISIN-kod BTA: SE0020051381
LEI-kod: 549300M5VJTIVP7WNL20

Vissa definitioner

BTA Betald tecknad aktie.
Företrädesemissionen Erbjudandet av aktier i enlighet med detta Memorandum.
Kiliaro eller Bolaget Avser, beroende på sammanhanget, Kiliaro Group AB (org. Nr. 556955-4271) eller den koncern vari Kiliaro AB är moderbolag.

Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Kiliaros huvudkontor, Bolagets hemsida www.kiliaro.com, Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.

Attachments