Kiliaro Group AB offentliggör slutligt utfall i bolagets företrädesemission

Kiliaro Group AB (”Kiliaro” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som visar att 476 194 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar om 75 330 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 551 524 aktier med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar, motsvarande cirka 9,4 procent av Företrädesemissionen. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen tillföras en emissionslikvid om cirka 0,35 MSEK och cirka 0,15 MSEK via kvittning av lån .

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Företrädesemission att totalt 551 524 aktier har tecknats, motsvarande cirka 9,4 procent av Företrädesemissionen.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer fortgå tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 26,2024. Handel med de nya aktierna förväntas inledas på Nordic Growth Market omkring vecka 27, 2024.

Meddelande om tilldelning

Samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning och meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 3 juni 2024. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat aktier via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Antal aktier och aktiekapital
Totalt kommer Företrädesemissionen att medföra att antalet aktier i Bolaget ökar med 551 524 st.

Aktiekapitalet ökar, genom Företrädesemissionen  med 55 152,40 kronor till 2 985 322,70kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 29 853 227efter registrering vid Bolagsverket.

Rådgivare

Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Elie Komo

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 72 333 30 26

E-mail: elie@kiliaro.com

Denna information är sådan information som Kiliaro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-05-31 14:45 CET.

Attachments