Kommuniké från årsstämma 2023 i Kiliaro AB

Vid årsstämman och det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i Kiliaro AB (”Bolaget”) idag den 23 maj 2023 beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget för räkenskapsåret 2022.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 375 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag. Följande styrelseledamöter valdes:

Peter Werme (omval)

Arian Bahrami (omval)

Oscar Otteborn (omval)

Sara Damber (nyval)

Johan Beijar och Henrik Tisell har avböjt omval.

Peter Werme omvaldes till styrelsens ordförande.

Som revisor omvalde stämman BDO Mälardalen AB, med Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande ändringar av bolagsordningen.

  • Lydelsen av § 1 ändras från ”Bolagets företagsnamn är Kiliaro AB. Bolaget är publikt (publ).” till ”Bolagets företagsnamn är Kiliaro Group AB. Bolaget är publikt (publ).”

Bemyndigande för beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

Emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2023/2026

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 560 000 teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma VD, anställda och nyckelpersoner som arbetar i Bolaget. VD får erbjudas och tilldelas högst 200 000 teckningsoptioner och anställda och nyckelpersoner får erbjudas och tilldelas vardera högst 90 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med 22 juni 2026 till och med den 22 september 2026. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen ska motsvara 150 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 24 maj 2023 till och med den 7 juni 2023. Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om en deltagare önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Hembud ska som huvudregel ske till marknadsvärdet. 

Information om årsstämman 2023

Ytterligare information om Kiliaro AB:s årsstämma 2023 finns på Bolagets hemsida www.kiliaro.com under rubriken: Investor Relations.

Stockholm den 23 maj 2023

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2023, kl. 11.00

Attachments