Kommuniké från årsstämma 2024 i Kiliaro Group AB

Vid årsstämman och det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i Kiliaro Group AB
(”Bolaget”) idag den 18 juni 2024 beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget för räkenskapsåret 2023.

 

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

 

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

 

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 300 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Styrelse och revisorer Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter.
Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag. Följande styrelseledamöter valdes:

 

Peter Werme (omval)
Arian Bahrami (omval)
Burak Basara (nyval)

 

Oscar Otteborn och Sara Damber har avböjt omval.
Peter Werme omvaldes till styrelsens ordförande.

 

Som revisor omvalde stämman BDO Mälardalen AB, med Carl-Johan Kjellman som huvudansvarigrevisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i bolagsordningen. Den nya bolagsordningen i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

 

Bemyndigande för beslut om nyemission
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

 

Emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2024/2027
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 1 700 000
teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma VD och nyckelpersoner som arbetar som konsulter i Bolaget. VD får erbjudas och tilldelas högst 1 500 000
teckningsoptioner och nyckelpersoner som arbetar som konsulter i Bolaget får erbjudas och tilldelas vardera högst 100 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med 18 juli 2027 till och med den 18 oktober 2027. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen ska motsvara 125 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nordic SME under perioden från och med den 19 juni 2024 till och med den 3 juli 2024. Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa
teckningsoptioner om en deltagare önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Hembud ska som huvudregel ske till marknadsvärdet.

 

Information om årsstämman 2024
Ytterligare information om Kiliaro AB:s årsstämma 2024 finns på Bolagets hemsida www.kiliaro.com
under rubriken: Investor Relations.

 

Stockholm den 18 juni 2024

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
18 juni 2024, kl. 10.50

Attachments